Placeholder Picture
Vacatures

Lid Raad van Toezicht

De onder de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland ressorterende onderwijsinstellingen Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven (ISE) zijn begrippen in Eindhoven en de regio. Gezamenlijk voorzien deze ondernemende scholen voor Eindhoven en (verre) omgeving in alle vormen van voortgezet onderwijs, vmbo, havo en vwo (inclusief tweetalig), eerste opvang anderstaligen en een geaccrediteerde internationale school (primary and secondary education) met een Nederlandstalige afdeling voor het basisonderwijs. In totaliteit wordt het onderwijs verzorgd voor ongeveer 3700 leerlingen door ruim 500 medewerkers.

De volgende centrale thema’s hebben in het tijdvak 2018-2022 de speciale aandacht:

I.             Dynamisch onderwijs met focus op International Mindedness

II.           Eigen leiderschap van onze leerlingen en medewerkers

III.         Gerichte inzet technologie, sociale media en ‘gebouwde omgeving scholen’

IV.          Educatief partnerschap

Klik hier voor het Schoolplan 2018-2022.
De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur vervult formeel de functie van bevoegd gezag. De jaarlijkse exploitatie is ca. € 40 miljoen en groeiend. Het College van Bestuur, bij wie de leiding en de eindverantwoordelijkheid ligt voor de gehele instelling, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

Gewenst profiel
Voor de invulling van deze vacature wordt, in aanvulling op de achtergrond, kennis, ervaring en competenties van de huidige leden,gezocht naar (mogelijke combinaties van) specifieke ervaring en / of binding met:

·         Management / bestuur / ondernemerschap in het (internationale) bedrijfsleven;

·         Internationaal onderwijs;

·         Sociaal / maatschappelijk / zorg / cultureel domein;

·         Creatieve industrie.

En de volgende (combinatie van) competenties / kennis / achtergrond:

·         Financieel-economische deskundigheid en ervaring (AuditCommissie)

·         Sterk strategisch en analytisch denkvermogen

·         Relativerende instelling en zo nodig doortastend, onderbouwd en transparant beslissingen kunnen nemen

·         HRM deskundigheid en affiniteit hiermee

·         Voldoende beheersing van Nederlandse en Engelse taal (bestuurlijke voertaal is Nederlands)

·         Aandacht voor mensen, team en samenwerking

·         Kritisch op het (laten) evalueren van het eigen functioneren

Hoofdtaken
De Raad van Toezicht kent in de hiervoor geschetste context en het daarbij aansluitende (maatschappelijke) niveau de volgende taken:

·         Deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de Stichting

·         Toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de Stichting, waaronder goedkeuring van de (meerjaren) begroting, het jaarverslag, het managementstatuut en het kwaliteitszorgsysteem

·         Functioneren als alerte proactieve sparringpartner, klankbord en adviseur voor het College van Bestuur

·         Het vervullen van de werkgeversrol voor het College van Bestuur

De Raad van Toezicht toetst strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke, economische en onderwijsinhoudelijke) doelstellingen van de instelling en in relatie tot het belang van interne en externe stakeholders, waaronder met name ook het regionale bedrijfsleven en de overige stakeholders in de Eindhovense regio. De leden van de Raad van Toezicht leveren een bijdrage aan de regionale inbedding van de onder haar ressorterende scholen, o.a. door het inzetten van hun kennis / ervaring en contacten / netwerken.

De Raad van Toezicht opereert als een team. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad zijn primair de kernkwaliteiten van de school (Ontwikkelingsgerichtheid, Intercultureel besef, Transparantie, Veiligheid en Respect), maar ook financiële transparantie, onafhankelijkheid, duidelijke scheiding van bestuurlijke en toezichthoudende bevoegdheden, onderling vertrouwen, open en transparante communicatie en gericht zijn op versterking en verbetering van de interne en externe positie van de school als onderdeel van de Brainport Eindhoven regio.

Honorering
De Raad van Toezicht komt ca. zes tot acht keer per jaar als geheel bijeen; daarnaast zullen commissies tussentijds bijeenkomen en zullen individuele leden bij specifieke activiteiten van de school betrokken worden en / of uitgenodigd zijn. De leden van de Raad ontvangen een door de Raad van Toezicht vast te stellen (onkosten-) vergoeding die in overeenstemming is met wat maatschappelijk gebruikelijk is in de publieke sector.

Heeft u belangstelling?
Nadere informatie over zaken die de Raad van Toezicht aangaan kunt u inwinnen bij ir. W.E.J.M. Bens RTTP. Informatie over bestuurlijke aspecten en beide scholen kunt u inwinnen bij drs. M. Stoker, voorzitter College van Bestuur van de Stichting. Beiden zijn bereikbaar via het secretariaat, tel. 040 264 53 67.

De eerste gesprekken met kandidaat-leden van de Raad worden gepland op 8 mei 2019 tussen 16:00 en 20:00 uur. De tweede gesprekken vinden plaats op 15 of 16 mei tussen 16:00 en 20:00 uur. Indien uw interesse is gewekt, kunt u uw motivatiebrief en cv tot en met 8 april a.s. versturen naar secretariaat@spvozn.nl.

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl