Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS

11 - Lijst met afkortingen

In deze gids worden de volgende afkortingen gebruikt:

BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg
CMT Centraal Management Team
CvB College van Bestuur
DP Diploma Programme
EOA Eerste Opvang Anderstaligen
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
IB International Baccalaureate
IB (MYP/DP) International Baccalaureate
(Middle Years programme/Diploma Programme)
IC International Curriculum
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
ISE International School Eindhoven
LOB Loopbaan Oriëntatie Begeleiding
mavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MR MedezeggenschapsRaad
MYP Middle Years Programme
OBB Oude Bossche Baan
PSO Praktische Sector Oriëntatie
ROC Regionaal Opleidings Centrum
RvT Raad van Toezicht
SILFO Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs
thavo Tweetalig Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
TIPS Tilburg International Primary School
TLV ToeLaatbaarheidsVerklaring
tmavo Tweetalig Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
TTO TweeTalig Onderwijs
tvwo Tweetalig Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

Laatste wijziging: 17-08-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl