Placeholder Picture
Onze school

Kenmerken

Hoe groot een schoolgebouw misschien ook is, het lesgeven gebeurt bij het SCE in een kleinschalige en voor leerlingen vertrouwde omgeving. Zo’n leeromgeving, met daarin de lokalen voor een bepaalde groep leerlingen, noemen we ‘leshuis’. Rondom die groep leerlingen zijn teams van docenten en mentoren samengesteld. Een docent, die bij een bepaald team hoort, geeft een groot deel van zijn lessen aan de leerlingen waaromheen het team is geformeerd. Deze omgeving biedt een prettige werksfeer voor zowel leerlingen als docenten. Alle gebouwen hebben een ordelijke en veilige omgeving. Binnen die leeromgeving is een centrale rol weggelegd voor de mentor.

Ontwikkeling van onderwijs
In de bovenbouw havo/vwo geven docenten vorm aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wordt ook wel onderwijs op maat genoemd, waarbij de nadruk ligt op actief, zelfstandig en samenwerkend leren. En omdat niet iedere leerling op dezelfde manier leert, wordt samen met die leerlingen gekeken naar de meest optimale pedagogisch didactische werkvorm. Is dit voor mij de meest effectieve leerweg? Nee? Dan zoeken we samen een andere weg.
Het scheppen van een open sfeer waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan is ook een van de doelen van adaptief onderwijs. De resonansgroepen in de bovenbouw havo/vwo en in het tweetalig onderwijs zijn uitingsvormen van het serieus nemen van de leerling. In de resonansgroepen wordt gesproken over wat goed gaat op school en wat beter kan. De stem van de leerling wordt niet alleen gehoord, maar wordt ook serieus genomen.
Het belang dat de school hecht aan een brede vorming komt onder meer tot uitdrukking in het brede scala aan extra activiteiten dat wordt georganiseerd en de deelname van groepen leerlingen aan landelijke evenementen en wedstrijden.

Meer informatie over het huidige voortgezet onderwijs en de belangrijkste onderwijskenmerken per schoolfase vindt u in onze schoolgids.

Modern en vernieuwend
De scholen van het SCE staan midden in de moderne samenleving en midden in de Brainportregio. Ontwikkelingsgericht en innovatief invulling geven aan het opleidingsprogramma hoort daar onlosmakelijk bij. Voor ons was het dan ook niet meer dan logisch om actief deel te nemen aan de belangrijkste lokale en regionale initiatieven op het gebied van ICT. Ook waren we een voorbeeldschool bij de invoering van het Tweede Fase-onderwijs en waren wij al in een vroegtijdig stadium officieel gecertificeerd voor leerwerktrajecten. De school neemt verder deel aan diverse netwerken, zoals voor adaptief onderwijs, vmbo-impulsprojecten, tweetalig onderwijs en internationaal onderwijs. Verder hebben we het internationale Middle Years Programme in de internationale afdeling geïntroduceerd, nemen we deel aan projecten voor een nieuwe onderbouw en is er een samenwerkingsovereenkomst met de lerarenopleiding van Fontys om samen de opleiding van docenten ter hand te nemen.

School met een internationaal karakter
De aandacht voor internationalisering blijkt uit het feit dat de International School Eindhoven (ISE) deel uitmaakt van onze school. De ISE omvat een Primary School en een Secondary School. Sinds september 2013 zijn beide scholen gevestigd aan de Oirschotsedijk en vormen één grote campus waar het internationaal onderwijs in de volle breedte wordt vormgegeven.

Tweetalig onderwijs
Op locatie Henegouwenlaan wordt tweetalig onderwijs (TTO) geboden aan mavo, havo en vwo klassen. Het TTO van de mavo is sinds de start in 2011-2012 uitgegroeid tot een volwaardige opleiding. De leerlingen krijgen vanaf leerjaar 1 de helft van hun vakken in het Engels. Na drie jaar ontvangen de leerlingen een diploma waaruit blijkt dat ze Engelstalige vakken hebben gevolgd op een gecertificeerde TTO school. Daarna krijgen ze hun diploma met het certificaat IB-English waarmee ze overal ter wereld kunnen studeren. Daarnaast bieden het internationale karakter van de lessen, de native speakers als docenten en het contact met de leerlingen van de internationale school Eindhoven een veel breder wereldbeeld en een onderwijsvorm die veel meer toegespitst is op projectmatig, samenwerkend leren.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl